Повідомлення про помилку

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 16 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/avro00/avro.org.ua/cultural/includes/bootstrap.inc).

Список рекомендованої літератури

Рекомендована література

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність.— К., 1994.
 2. Бондаревський А. В. Волосне управління та становище се­лян після реформи 1861 р.— К., 1961.
 3. Боплан Г. Опис України. — Л., 1990.
 4. Брайчевсъкий М. Біля джерел слов’янської державності. — К., 1964.
 5. Брайчевсъкий М. Ю. Походження Русі.— К., 1968.
 6. Василенко М. П. Матеріали до історії українського права. — К., 1929.
 7. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з Vct. перед Христом.— К., 1992.
 8. Грабовсъкий С, Ставрояні С, Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.— К., 1995.
 9. Гру шевський М. С. Історія України-Руси: У 10 т., 13 кн.— К., 1993-1995.
 10. Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина XVII-XVIII ст.). — К., 1994.
 11. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право.— К., 1996.
 12. Драгоманов М. Пропащий час: українці під Московським цар­ством (1654-1876).— К., 1992.
 13. Дубровіна А. Б. Суспільно-політичний лад і механізм управ­ління та право України в період розкладу феодально-кріпосницьких відносин (перша половина XIX ст.). — К., 1966.
 14. Исаев И. А. История государства и права России. — М., 1996.
 15. Історія держави і права України / За ред. Гончаренка В. Г. — К., 1996.
 16. Історія держави і права України. За ред. А. Й. Рогожина: У 2-х ч.— Харків, 1993-1996. Перевидання в К., 1996.
 17. Історія держави і права України / За ред. Тація В. Я., Ро­гожина А. Й. — Київ, 2000.
 18. Історія держави і права України / За ред. А. Чайковського. — К., 2000.
 19. Історія України. Нове бачення: У двох томах / Під ред. В. А. Смолія.— К., 1995.
 20. Історія України. / Під заг. ред. В. А. Смолія.— К., 1997.
 21. Історія України: Хрестоматія.— К., 1996.
 22. Історія українського права / За ред. О. О. Шевченка. — К., 2001.
 23. История государства и права Украинской ССР. — К., 1976.
 24. История государства и права Украинской ССР: У 3-х т.— К., 1987.
 25. Котляр М. Формування Давньоруської держави: Історичні зошити.— К., 1993.
 26. Крип’якевич І. П. Галицько-волинське князівство. — К., 1984.
 27. Кузъминецъ О., Калиновсъкий В., Дігтяр П. Історія дер­жави і права України. — К., 2000.
 28. Кульчицький В.,Настюк М.,Тищик Б. 3 історії української державності.— Львів, 1992.
 29. Кульчицький В. С, Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України.— Львів, 1996.
 30. Кульчицький В. С, Тищик Б. Й. Історія держави і права України. — К, 2001.
 31. Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині. — Львів, 1966.
 32. ЛащенкоР. Лекції по історії українського права.— К., 1998.
 33. Літопис Самовидця.— К., 1971.
 34. Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. — Л., 1945.
 35. Мавродин В. В., Фроянов И. Я. “Старці” градские на Руси в X в.: Восточная Европа в древности и в средневековье. — М., 1978.
 36. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української держав­ності. — Львів, 1995.
 37. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у до­кументах і матеріалах.— К., 1997.
 38. Месяц В. Д. История кодификации права на Украине в І пол. XVIII в.— К., 1963.
 39. Мордвинцев В. Російське самодержавство і Українська пра­вославна церква в кінці XVII-XVIII ст. — К., 1997.
 40. Музиченко П. Історія держави і права України.— К., 1999.
 41. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. — К., 1992.
 42. Народы нашей страны в “Истории” Геродота: тексты, пере­вод, комментарий.— М., 1982.
 43. Нелин А. И. Собрание малороссийских прав 1807 года, его содержание и значение.— К., 1990.
 44. Окіншевич Л. Лекції по історії українського права. — Мюн­хен, 1947.
 45. Падох Я. Нарис історії українського карного права. — Мюн­хен, 1951.
 46. Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини.— К., 1995.
 47. Пащук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. — Львів, 1967.
 48. Первый Литовский статут 1529 года: Материалы научной конференции. — Вильнюс, 1982.
 49. Підкова I. 3., Шуст Р. М. Довідник з історії України: У 3-х т. — К., 1993-1995.
 50. Права, за якими судиться малоросійский народ. 1743.— К., 1997.
 51. Нутро А. Левобережная Украина в составе Российского го­сударства во втор. пол. XVIII в.— К., 1988.
 52. Пьянков А. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси.— Минск, 1960.
 53. Рапов О. Княжеские владения на Руси в X — первой поло­вине XIII в.— М., 1977
 54. Римаренко Ю. І. Національний розвій України.— К., 1995.
 55. Свердлов М. От Закона Русского к Русской Правде. — М., 1988.
 56. Смолій В. А., Гуржій О. І. Як і коли почала формуватись українська нація.— К., 1991.
 57. Смолій В. А., Степанков В. С. Правобережна Україна в другій половині XVII-XVIII ст. Проблеми державотворення. — К., 1993.
 58. Статут Великого княжества Литовского 1529 года.— Минск, 1960.
 59. Субтелъний О. Україна: історія.— К., 1993.
 60. Судебник Казимира (1468 год).— Вильнюс, 1967.
 61. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. — К., 1996.
 62. Тихомиров Н. Пособие для изучения Русской Правды. — М., 1963.
 63. Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права Ук-раїни. — К., 1968.
 64. Ткач А. Право України.— К., 1992.
 65. Толочко П. Князь в древней Руси: власть, собственность, иде­ология. — К., 1992.
 66. Толочко П. Володимир Святий, Ярослав Мудрий. — К., 1996.
 67. Толочко П. Київська Русь. — К., 1998.
 68. Тишик Б., Вівчаренко Б. Суспільно-політичний лад і право України у складі Речі Посполитої та Литовської держави. — Л., 1996.
 69. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Миро-ненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.
 70. Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. О. О. Шевченка. — К., 1996.
 71. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. / Укладачі: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький— К., 1997.
 72. Хрестоматія з історії Української РСР: У 2-х т. — К., 1959.
 73. Чубатий М. Огляд історії українського права.— К., 1994.
 74. Хачатуров Р. Становление права (На материалах Киевской Руси).— Тбилиси, 1988.
 75. Шабулъдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Вели­кого княжества Литовского.— К., 1987.
 76. Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української держав­ності: Курс лекцій.— К., 1999.
 77. Щербак В. Антифеодальні рухи на Україні напередодні ви­звольної війни 1948-1654 pp.— К., 1989.
 78. Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. — Львов, 1974.
 79. Юридична енциклопедія. Т.Т. 1-6 / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. — К., 1998-2004.
 80. Юшков С. Общественно-политический строй и право Киев­ского государства.— М., 1949.
 81. Юшков С. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение.— М., 1950.
 82. Яворницъкий Д. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. — К., 1991.
 83. Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.1
Голоси відсутні