Пам'ятки права щодо Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (14.03.1919)

КОНСТИТУЦИЯ

УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,

утвержденная Всеукраинским съездом Советов в заседании 10-го марта 1919 года и принятая в окончательной редакции Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом в заседании 14-го марта 1919 года

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Украинская Социалистическая Советская Республика есть организация диктатуры трудящихся и эксплоатируемых масс пролетариата и беднейшего крестьянства над их вековыми угнетателями и эксплоататорами - капиталистами и помещиками.

 

Голоси відсутні

Декларація про створення СРСР 30.12.1922 р.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальностях путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.

Голоси відсутні

Договір про створення СРСР 30.12.1922 р.

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР – Грузия, Азербейджан и Армения) заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство – "Союз Советских Социалистических Республик" – на следующих основаниях.

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его верховных органов подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;

б) изменение внешних границ Союза;

в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;

г) объявление войны и заключение мира;

Голоси відсутні

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» 1 серпня 1923 р.

«Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові

української мови»

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР (1 серпня 1923 р.)

   Ті спокійні обставини, що склалися після перемоги над контрреволюцією і над голодом, дають Радянській владі змогу розвинути той визвольний національний процес, що почала Жовтнева революція через скинення влади поміщиків і капіталістів, які разом з царською бюрократією були на території України не тільки експлуататорами робітників і селян, але й русифікаторами, що переслідували та пригнічували українську національність.

Голоси відсутні

Конституція Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки у складі УСРР (10.05.1925)

Про затвердження Конституції Автономної

Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки (10.05.1925)

IX-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД

ПОСТАНОВА

від 10 травня 1925 року N 313 Харків

Про затвердження Конституції АМСРР

Заслухавши доповідь про Конституцію Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, IX-й Всеукраїнський З'їзд Рад постановив:

1. У пакті 3 Конституції АМСРР, після слів "верховних органів влади" і слів "на З'їздах Рад" викреслити слова: "СРСР і".

Голоси відсутні

Конституція (основний закон) Української соціялістичної радянської республіки (15.05.1929)

Конституція (основний закон) Української соціялістичної радянської республіки (15.05.1929)

XI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 1929 року

Харків

XI Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів ухвалив затвердити нижченаведену Конституцію (основний закон) Української соціялістичної радянської республіки:

 

Голоси відсутні

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки (11.06.1937)

КОНСТИТУЦІЯ

(ОСНОВНИЙ ЗАКОН)

УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

11 червня 1937 року

 (Із змінами і доповненнями, прийнятими на четвертій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання)

 

РОЗДІЛ I

СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ

СТАТТЯ 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка є соціалістична держава робітників і селян.

 

Голоси відсутні

Проголошення самостійності Карпатської України 15 березня 1939 р.

Проголошення самостійності Карпатської України

(15 березня 1939 р.)

Конституційний закон, ч. 1.

1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України, на чолі.

4. Державна мова Карпатської України є УКРАЇНСЬКА МОВА.

5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя горішня, а жовта долішня.

6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім півполі і чотири сині та три жовті смуги у правому півполі і ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. - Проведення цього місця закону полишається окремому законові.

7. Державний гімн Карпатської України є “Ще не вмерла Україна...”.

Голоси відсутні

Лист секретаря ЦК ВКП (б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлерові (21 серпня 1939)

Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру

(21 серпня 1939 р.)

Рейхсканцлеру Німеччини

пану А. Гітлеру

Дякую за лист.

Сподіваюсь, що німецька угода про ненапад створить поворот до серйозного покращення політичних відносин між нашими країнами.

Народи наших країн потребують мирних відносин між собою. Погодження німецького уряду на укладення пакту ненападу створює базу для ліквідації політичної напруги та встановлення миру і співробітництва між нашими країнами.

Радянський уряд доручив мені повідомити Вам, що він згоден на приїзд до Москви п. Ріббентропа 23 серпня.

Й. Сталін

Голоси відсутні

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (23 серпня 1939 р.)

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

Уряд СРСР і Уряд Німеччини

керовані бажанням укріплення справи миру між СРСР і Німеччиною та виходячи із основних положень договору про нейтралітет, який було укладено між СРСР і Німеччиною у квітні 1926 року, прийшли до такої угоди:

Стаття І

Обидві Договірні Сторони зобов'язуються утримуватися від будь-якого насильства, від будь-яких агресивних дій і будь-якого нападу у відношенні один до одного, як окремо, так і разом з іншими державами.

Стаття ІІ

У випадку, якщо одна із Договірних Сторон стане об'єктом воєнних дій зі сторони третьої держави, друга Договірна Сторона не буде підтримувати ні в якій формі цю державу.

Голоси відсутні

Сторінки